ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД

ПРАЙМ  ИМОТИ  ЕООД
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

четвъртък, 22 февруари 2024 г.

 

КАК СЕ ЗАЛИЧАВА ЧУЖДА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 

ОТ СОБСТВЕН ИМОТ


      Адресната регистрация се урежда в чл. 89 и следващи от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/. Всеки има задължението да заяви писмено своя постоянен и/или настоящ адрес. Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството, или от определени от тях длъжностни лица по заявяване от лицето. Промяната на адреса следва да се заяви в срок от 30 дни пред съответните органи. Неизпълнението на това задължение се санкционира с налагане на глоба, но дори предвидената санкция невинаги мотивира задължените лица. Именно бездействието на предишни собственици, наематели или ползватели на едно жилище може да създаде редица неудобства на собственика, например: получаване на нежелана кореспонденция, адресирана до предходен собственик/наемател/ползвател, посещения от призовкари, съдебни изпълнители или колекторски фирми; на собственика на жилището, негов роднина или наемател може да бъде отказано извършването на адресна регистрация на този адрес поради нарушаване на разпоредбата на чл. 92, ал. 10 от ЗГР, а именно надвишаване на  максимално допустимия брой на лицата, които  могат да обитават съответното жилище.

Как да заличим чужда адресна регистрация от собствен имот?

      В случай че предишни собственици или наематели не са изпълнили задължението си да заявяват пред надлежните органи промяната на своя адрес, за собственика на жилището не е предвиден механизъм, чрез който той да заличи чужда адресна регистрация. Пред него стоят две възможности:
1.Осъществяване на контакт с предишните собственици/наематели/обитатели – в случай че разполага с информация за тях и те се съгласят да заявят новия си адрес. При заявяване на нов настоящ адрес те ще бъдат автоматично заличени от предходния. В много случай обаче засегнатият собственик няма информация за всички предходни собственици, техни наематели или същите отказват да му съдействат.
2. Искане до органите по адресната регистрация за извършване на проверка за установяване, на нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а - нарушение при заявяването на постоянен/настоящ адрес, превишаване на броя на лицата, които са  регистрирани в дадено жилище.
     
 Извършване на проверка

1. Сезиране – необходимо е да се подаде искане за извършване на проверка за нарушение на чл. 92 или чл. 99 от ЗГР до органа по гражданска регистрация. В искането следва да се посочи, за регистрациите, за кой времеви период, се иска извършването на проверка. Към искането се прилага и документ за собственост на съответния имот.
      След като бъде сезиран, Кметът/администрацията/ следва да издаде заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот, заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител - чл. 99б от ЗГР.

2. Извършване на проверка – в седемдневен срок от издаване на заповедта за определянето на комисията, следва да бъде извършена проверка. За резултатите от проверката, комисията съставя протокол.

3. Издаване на заповед за заличаване на адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес - в тридневен срок от извършване на проверката и въз основа на изготвения от комисията протокол, кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а  и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.
      Издадената заповед подлежи на обжалване по административен ред на основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР, но обжалването не спира изпълнението й.
   На основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР, лице, чиято постоянна адресна регистрация е заличена, е длъжно в едномесечен срок от получаване на  уведомлението да подмени личните си документи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар